ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์นครกาหลง 1

โพสต์25 มิ.ย. 2555 23:45โดยจุฬาพร ทวีชีพ

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (ตัวแทนศูนย์ฯ)


กิจกรรมการแข่งขัน

ช่วงชั้น

ประเภท

โรงเรียน

ชื่อ – สกุล  ผู้แข่งขัน

ครูผู้สอน/เบอร์โทร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง

ม.1-3

ทีม 3 คน

บ้านคอนสวรรค์

เด็กหญิงเพ็ญนภา  มงคลวงค์

เด็กหญิงพรสุดา  นารีผล

เด็กหญิงอรญา  ใคร่นุ่นภา

นางภัทราภรณ์  วรรณพงษ์

084-4715799

นายวานิช  การบรรจง

การตัดต่อภาพยนตร์

ม.1-3

ทีม 2 คน

บ้านคอนสวรรค์

เด็กชายจีระพงษ์  จันดาวิชา

เด็กชายเจตพร  เขียวงามดี

นางจุฬาพร  ทวีชีพ  

นายเจริญ  ทัดมาลา 

นายวานิช  การบรรจง

Comments