ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์นครกาหลง 1

โพสต์25 มิ.ย. 2555 23:39โดยจุฬาพร ทวีชีพ

กลุ่มสาระสังคมศึกษา (ตัวแทนศูนย์ฯ)


กิจกรรมการแข่งขัน

ช่วงชั้น

ประเภท

โรงเรียน

ชื่อ – สกุล  ผู้แข่งขัน

ครูผู้สอน/เบอร์โทร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ภาพยนตร์สั้น

ม.1-3

ทีม 5 คน

บ้านคอนสวรรค์

เด็กหญิงเข็มอับสร  สุขภูวงค์

เด็กหญิงกิ่งแก้ว  เขาลาด

เด็กหญิงอันดา  รัตนบุรม

เด็กชายสุทธิชัย  ฮั่วจั่น

เด็กชายวัชนชัย  เย็นตั้ง

นายเจริญ  ทัดมาลา

087-9590539

นายวีระศักดิ์  ภูมิพิศิษฐานนท์

085-7419923

นายวานิช  การบรรจง

Comments