ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์นครกาหลง 1

โพสต์25 มิ.ย. 2555 23:35โดยจุฬาพร ทวีชีพ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ตัวแทนศูนย์)

กิจกรรมการแข่งขัน

ช่วงชั้น

ประเภท

โรงเรียน

ชื่อ – สกุล ผู้แข่งขัน

ครูผู้สอน/เบอร์โทร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง

ป.4-6

ทีม

3 คน

บ้านคอนสวรรค์

เด็กชายเจษฎา  เพิ่มชีวา

เด็กชายอธิวัฒน์  ปลายชัยภูมิ

เด็กหญิงอัจฉรา  โมครัตน์

นางจุฬาพร  ทวีชีพ  

087-7201674

นางสาวสุพัตรา  บุญโยธา

นายวานิช  การบรรจง

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเภททดลอง

ม.1-3

ทีม

3 คน

บ้านคอนสวรรค์

เด็กหญิงเข็มอับสร  สุขภูวงค์

เด็กหญิงอรญา  ใคร่นุ่นภา

เด็กชายสุทธิชัย  ฮั่วจั่น

นางจุฬาพร  ทวีชีพ 

 087-7201674

นายวีระศักดิ์  ภูมิพิศิษฐานนท์

นายวานิช  การบรรจง

การแข่งขันการแสดง

ทางวิทยาศาสตร์

 (Science Show)

ม.1-3

ทีม 3 คน

บ้านคอนสวรรค์

เด็กหญิงกิ่งแก้ว  เขาลาด

เด็กหญิงเข็มอับสร  สุขภูวงค์

เด็กชายสุทธิชัย  ฮั่วจั่น

นางจุฬาพร  ทวีชีพ  

087-7201674

นายวีระศักดิ์  ภูมิพิศิษฐานนท์

นายวานิช  การบรรจงComments