คณิตศาสตร์


ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์นครกาหลง 1

โพสต์25 มิ.ย. 2555 23:29โดยจุฬาพร ทวีชีพ

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  (ตัวแทนศูนย์ฯ)


กิจกรรมการแข่งขัน

ช่วงชั้น

ประเภท

โรงเรียน

ชื่อ – สกุล ผู้แข่งขัน

ครูผู้สอน/เบอร์โทร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

การแข่งขันคิดเลขเร็ว

ป.1-3


เดี่ยว

บ้านคอนสวรรค์

เด็กหญิงชุลีพร 

ประเวระไพร

นางลาวัลย์  บุญโนนแต้  

087-2532032

นายวานิช  การบรรจง

1-1 of 1