ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน

1.   ข้อมูลทั่วไป

               1.1    ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ 31 หมู่ที่ 9  ตำบล คอนสวรรค์   อำเภอ  คอนสวรรค์   จังหวัด  ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36140   โทรศัพท์  044-848714    โทรสาร  044-848714    สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

1.2    เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  อนุบาล   ถึงระดับ  มัธยมศึกษาปีที่ 3 

               1.3    มีเขตพื้นที่บริการ   8  หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านคอนสวรรค์  หมู่ที่   8 ,  9 ,  11 ,  15  บ้านโนนขุนทิพย์ หมู่ ที่  7  บ้านหนองโก  หมู่ที่  10   ตำบลคอนสวรรค์    บ้านหนองเบ็น  หมู่ที่ 5     บ้านนาโจด     หมู่ที่  6  ตำบลศรีสำราญ

2.  ข้อมูลด้านการบริหาร

             2.1  ชื่อผู้บริหารชื่อ  นายวานิช  การบรรจง วุฒิทางการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  สาขาการบริหาร การศึกษา  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  ปี  2554  จนถึงปัจจุบัน  

             2.2   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  (ที่ได้รับแต่งตั้ง)  -   คน

             2.3  ประวัติโดยย่อ

                   โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาล  ตำบลคอนสวรรค์  2  ( วัดบึงอ้อ )

ก่อตั้งข้นเมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2466   ทำการสอนชั้น  .1 -  .4  เมื่อ พ..  2494   และต่อได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบึงอ้อ  คุรุประชาสรรค์  ต่อมาเมื่อวันที่  18  ธันวาคม  2533 ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งจากโรงเรียนบึงอ้อ คุรุประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์  จนถึงปัจจุบัน  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ตั้งอำเภอคอนสวรรค์  ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  5  กิโลเมตร  และห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิประมาณ  50  กิโลเมตร

                       วิสัยทัศน์ (Vision)  

                      โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์  เป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง  มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  และมีคุณภาพมาตรฐาน  จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  พัฒนาบุคลากรเป็นมืออาชีพและชุมชนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

                       พันธกิจ (Mission)

                      โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์   จัดการศึกษาให้วัยเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนและบุคลากรปฏิรูปการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน  ภาคเอกชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา     ดังนี้            

                1)  ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ การบูรณาการทักษะกระบวนการคิด และคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน

                   2)  จัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ รวมทั้งพัฒนาสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้เรียน

                3)  พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี  ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง มีส่วนร่วม รวมทั้งจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                  4)  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียนด้านความสามารถและทักษะรวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

                 5)  ประสานงานและร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา

                 6)  ส่งเสริมให้ผู้เรียนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

              กลยุทธ์ในการพัฒนา

1)  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ตรงตามศักยภาพ

2)  พัฒนาวิชาชีพครูและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3)  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

4)  สร้างเสริมและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

คำขวัญ

เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำพัฒนา

 

อักษรย่อ         

    บ.คว. (B.KW.)


สีประจำโรงเรียน

เขียว ขาว