ศิลปะ


ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์นครกาหลง 1

โพสต์25 มิ.ย. 2555 23:50โดยจุฬาพร ทวีชีพ

กลุ่มสาระศิลปะ (ตัวแทนศูนย์ฯ)

กิจกรรมการแข่งขัน

ช่วงชั้น

ประ

เภท

โรงเรียน

ชื่อ – สกุล  ผู้แข่งขัน

ครูผู้สอน/เบอร์โทร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

การแข่งขันดนตรีไทยและขับร้อง(ขลุ่ยเพียงออ)

ป.1-6

เดี่ยว

บ้านคอนสวรรค์

เด็กชายพงศธร  มงคลกุล

นายวุฒิชัย  ไวยพัฒน์

088-4826317

นายวานิช  การบรรจง

 

การแข่งขันดนตรีไทยและขับร้อง(ขลุ่ยเพียงออ)

ม.1-3

เดี่ยว

บ้านคอนสวรรค์

เด็กชายจิระศักดิ์  ทองวิไล

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ม.1-3

สหราษฎร์นุเคราะห์

เด็กชายนพพล   คำหว่าน

นางจุไรรัตน์   กองกุล

บ้านคอนสวรรค์

เด็กหญิงบุษรา   สุนทรภักดี

นางวาสนา  อัศวาวุฒิ

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์

ม.1-3

 

 

 

บ้านคอนสวรรค์

เด็กหญิงบุษรา  สุนทรภักดี

นางวาสนา  อัศวาวุฒิ

 

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์

 

ป.1-6

 

12 คน

 

บ้านคอนสวรรค์

1.เด็กหญิงธิดารัตน์  การงาน

2.เด็กหญิงสาวิตรี  ศรีคงจุมพลศรี

3.เด็กหญิงสุมิญญา  สง่าแดน

4.เด็กหญิงอาริษา  บำรุงพันธ์

5.เด็กหญิงวรรณษา  เชยชัยภูมิ

6.เด็กหญิงรัตนากร  แต้มวงศ์

7.เด็กหญิงรัศมี  นราพงษ์

8.เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ป้อมศิลา

9.เด็กหญิงจุฑามาศ  บังสูงเนิน

10.เด็กหญิงศริดา  ขุนหาญ

นางวาสนา  อัศวาวุฒิ

085-3019324

นางปวีณา  ดิลกลาภ

087-8748163

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์

ป.1-6

12 คน

บ้านคอนสวรรค์

1.เด็กหญิงสุภาพร  ยิ่งจำเริญ

2.เด็กหญิงอพิญญา  มงคลล้ำ

3.เด็กหญิงมนิตา    มงคลล้ำ

4.เด็กหญิงมาริสา    คำเอี่ยม

5.เด็กหญิงศศิกานต์    ปลายชัยภูมิ

6.เด็กหญิงอาริษา  ชานตะกั่ว

7.เด็กหญิงณัฐกมล   ฤทธิ์รักษา

8.เด็กชายธนัตชา   พาอ้อ

9.เด็กหญิงสุพรรณวิภา  ชุมชัย

นางวาสนา  อัศวาวุฒิ

085-3019324

นายวิรัตน์   ไพราม

นายวานิช  การบรรจง

1-1 of 1